Στις 21-03-2018 11:30-12:45 μετρήσαμε σκιές σε δύο ράβδους των 120cm και 80.5cm

Οι τιμές στις σκιές είναι 91-92.5cm και 57.5-58.6cm αντίστοιχα.

Συντεταγμένες σημείου πειράματος: 35.365909,24.475116

Υπολογισμός απόστασης σχολείου από Ισημερινό στον ίδιο μεσημβρινό: S=3954.430Km

Με χρήση του φύλου εργασίας “Το Πείραμα του Ερατοσθένη -Φύλλο εργασίας ΙΙ” ή “Αντίγραφο του Μετρήσεις σκιας Υπολογισμοί 2018” ή με το GeogebraΥπολογισμός γωνίας με Geogebra” υπολογίζουμε την ακτίνα της Γης!

Στο πείραμα συνεργάστηκαν οι μαθητές των τμημάτων Γ1 και Γ5
με τους καθηγητές Άλτα Ευάγγελο, ΠΕ04.01, Βουτσαδάκη Μιχαήλ, ΠΕ04.02,
Καρτερολιώτη Χρήστο, ΠΕ17.08 και Βρέντζο Αντώνιο, ΠΕ03.

Το σχολείο μας  το 2018 συμμετέχει στο Eratosthenes Experiment 2018

Σχετικά με το πείραμα Ερατοσθένη μπορείτε να βρείτε εδώ.