Υπεύθυνη δήλωση για συμπλήρωση και επιστροφή στο γραφείο