Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
(Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.