Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021  σύμφωνα αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β’ 4194)  σχολικές μονάδες.

H υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το
(Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων) ως 30  Νοεμβρίου 2020.

Αφού ανοίξετε το παραπάνω αρχείο μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να το υποβάλλετε στο 3gymreth@sch.gr

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο Διευθυντής

Φωτάκης Μιχαήλ

ΠΕ81