Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου
Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).