Υπουργική απόφαση 141347/Δ2/2021 – ΦΕΚ 5258/Β/12-11-2021