ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/01/2020

Θέμα :«Αξιολόγηση προσφορών για την πραγματοποίηση εκδρομής στην Βενετία .»

Σήμερα 15/01/ 2020, ημέρα …Τετάρτη..και ώρα 14.00 συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε με τη υπ’ αριθ. 6 του Δ/ντή της …09/01/2020 για την ανάθεση της Διεξαγωγής Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Εκδρομής 5_μερης διάρκειας στην Βενετία της Ιταλίας , στα πλαίσια αδελφοποίησης , με παρόντες τους :
1. Φωτάκη Μιχαήλ, Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου,Πρόεδρο
2. Κοπανάκη Αναστασία,μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων
3. Άλτα Ευάγγελο,μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων
4. Δεβεράκη Αλεξάνδρα ,μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων
5. Αγγελιδάκη Χαράλαμπο,μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:
• κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της εκδρομής και σύμφωνη με τo άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681 / 06-3-2017 ) που αφορά τις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών.
1. αφού παρέλαβε 3 κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία :
Α.MORNING STAR
Β.AIRFORUM TRAVEL & CONGRESS
Γ.WAYTRAVEL
• Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 3 Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών.
• Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη
ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
α π ο φ α σ ί ζε ι ομόφωνα ( _5 ψήφοι υπέρ )
ότι η προσφορά του πρακτορείου AIRFORUM TRAVEL & CONGRESS είναι η πλέον σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης , είναι η πλέον συμφέρουσα και επίσης παρέχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τις περισσότερες εγγυήσεις για την σωστή και ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής .
Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της Διεξαγωγής Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Εκδρομής πενθήμερης διάρκειας» στο Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο AIRFORUM TRAVEL & CONGRESS με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530€) ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου AIRFORUM TRAVEL & CONGRESS σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του πρακτορείου.
Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές των υποψηφίων.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η Επιτροπή

ΦωτάκηςΜιχαήλ , Πρόεδρος

Κοπανάκη Αναστασία ,μέλος

Άλτας Ευάγγελος ,μέλος

Δεβεράκη Αλεξάνδρα, μέλος

Αγγελιδάκης Χαράλαμπος (15 μελές)

8 ΑΣΤ.ΕΥΘ. 5η GENERALI Υπογραφή σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (new)